Evgeny Asse & V. Fishkin & D. Gutoff Music-Hall Whistling Performance, 1995

Kabakov & Tarasov Olga Georgievna, Something is Burning